1. YIL DERS PROGRAMI 

• Sarf: Emsile, Bina, Maksud, İzzî 
• Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcânî, Şerhu’l-Âcrûmiyye,  
• Edeb: Ezkâr 
• Fıkıh: Nuru’l-İzah  
 

2. YIL DERS PROGRAMI 

• Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn (12-15. cüzler) 
• Hadis Usûlü: Teysîru Mustalahi’l-Hadîs (Beykûnîyye Ezberi İle) 
• Hadis: Mişkâtu’l-Mesâbîh 
• Fıkıh: Kudûrî 
• Nahiv: İzhâru’l-Esrâr, Şerhu’l-Muğnî,  
• Akaid: Şerhu Akîdeti’t-Tahâvî (Ekmeleddin El-Bâbertî)  

 3. YIL DERS PROGRAMI 

• Tefsir: el-Futûhâtu’l-İlâhiyye (15-20. Cüzler) Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsîru’n-Nesefi 20-22. Cüzler)  
• Hadis: Mişkâtu’l-Mesâbîh 
• Hadis Usûlü: el-Medhal ilâ usûli’l-hadîs alâ menheci’l-Hanefiyye 
• Fıkıh: Kudûrî 
• Fıkıh Usûlü: İlmu Usûli’l-fıkh (Abdulvehhab Hallâf) 
• Nahiv: Şerhu Katri’n-Nedâ, Kavâidu’l-İ’râb  
 

4. YIL DERS PROGRAMI 

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi) (22.-26. Cüzler) – Envaru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl  (Tefsîru’l-Beydâvî) (26-30. cüzler) 
• Tefsir Usûlü: et-Tibyân fî ulûmi’l-Kur’ân 
• Fıkıh: el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye, el-Medhâl li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye (Abdulkerim Zeydan) 
• Fıkıh Usûlü: El-Mûcez fî usûli’l-fıkh (Muhammed Ubeydullah el-Es’adî) 
• Kavâîd: el-Vecîz fî Şerhi Kavâ’idi’l-Fıkhıyye (Abdulkerim Zeydan) 
• Fetva Usûlü: Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû (Muhammed Taki Osmânî) 
• Nahiv: el-Behcetü’l-Merdiyye (Celaleddin es-Suyûtî) 
 

5. YIL DERS PROGRAMI 

• Tefsir: Tefsiru’l-Celaleyn (1-10. Cüz) (Özet tefsir) 
• Fıkıh: el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Muamelât Bölümü), Fıkhu’l-Buyû’ 
• Fıkıh Usûlü: Şerhu Muhtasari’l-Menâr (Hulâsatü’l-efkâr) 
• Hadis: et-Ta’lîkü’l-Mümecced 
• Ferâîz: Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris 
• Akaid: Şerhu’l-Akâid (Sa’deddîn et-Taftazânî) 
• Belâğât: el-Belâğatu’l-Vâdıha 
• Mantık: Katiî Şerhi (Hüsâm Kâtî) 

 


İFAM Vakfı - Uzem 2023 Tüm hakları saklıdır.